Takst

Per Einar har vært sertifisert landbrukstakstmann siden begynnelsen av 2000-tallet, og er tilsluttet Norsk Takst (tidligere Norges Takseringsforbund).

Hva er formålet med taksten?

Det vil alltid være et behov for å verdsette landbrukseiendommer til ulike formål. De aller fleste eiendommene er konsesjonspliktige ved fritt salg på grunn av sin størrelse – og verdsettelsen blir derfor oftest satt ut i fra konsesjonslovens bestemmelser – selv om formålene med verditaksten er ulike.
Det er derfor viktig å avklare hvilket formål verdivurderingen skal brukes til, og hvilke forutsetninger som videre skal legges til grunn.

Andre verdivurderinger

Vi kan også verdsette andre objekter eller rettigheter som del av en landbrukseiendom , eller som egne objekter:
 • Tomteområder – arealer avsatt, eller regulert til f.eks. bolig/fritidsbebyggelse
 • Råtomtvurderinger – som f.eks. grunnlag for fastsettelse av festeavgift etter tomtefestelovens bestemmelser
 • Rettigheter –   f.eks. utleie av grunn til ulike formål, andre spesielle rettigheter knyttet til din eiendom
Vi har også et samarbeid med en boligtakstmann – som ved behov kan utarbeide teknisk tilstandsrapport for aktuelle bygninger på gården.

1. Dyrket jord og skog

Dyrket jord og skog skal verdsettes til avkastningsverdi.
Skjematisk kan det settes opp slik:

Inntekter
- Utgifter
Dekningsbidrag
- Fradrag for maskinkostnad og arbeid
Netto grunnlag kapitalisering
Takstprinsipp jord og skog
Staten satte ned Rentefoten fra 7 til 4% på skog
Staten satte ned Rentefoten fra 7 til 4% på jord
Ved dette økte Staten verdien mye
Et eks. kan beskrive dette:
7% i forhold til 100% = 14 i faktor på resultatet
4% i samme forholdet = 25 i faktor
Begrunnelsen fra Staten er tilpasning til markedet og forholdet til strukturrasjonalisering
Rundskriv M7/2002
Rundskriv M4/2004
Boliger
Øvre grense for tillegg for boverdi Rundskriv M1-2010 fra Landbruksdepartementet

VERDSETTING MASKINER

Vi foretar ikke takst av driftsløsøre. Kontakt aktuell maskinleverandør eller andre som har nødvendig bakgrunn og kompetanse.

Maskiner kan selges enkeltvis eller samlet.

Det er naturlig med noe rabatt når en f.eks selger en hel maskinpark sammen med gården eller en bedrift.

BEST PRIS I MARKEDET

BESLUTNINGSPROSESS

1. Salg av gården til naboer som strukturrasjonalisering

 • Søk fakta før du f.eks går til landbrukskontoret
 • Start med takst av eiendommen.
 • Finn en habil takstmann, vær klar på at formålet med taksten er markedssalg.

Dette krever en grundig takst, husk at ny kjøper ikke kjenner eiendommen.
Vi anbefaler også en tilstandsrapport på boligen, fakta på boligens standard vil da grundig bli vurdert og dokumentert.

 • Ved markedssalg er en kjøper etter dagens reglene avhengig av konsesjon.
 • De forskjellige kommuner har vidt forskjellig vurdering av pris ved tilleggsjord eller markedssalg.
 • Ta kontakt med personer som kjenner konsesjonsregimet i din kommune.
 • Tilleggsareal til naboer
 • Hvem er naboer
 • Hvem «fortjener « å få kjøpe arealer?
 • Hvem er «arealmessige» naboer? Gode aronderingsmessige løsninger gir best forståelse og pris i konsesjonsbehandlingen.
 • Hvem naboer har penger eller mulighet?
 • Du vil kunne selge jord til en nabo og skog til en annen.
 • Du vil kunne få en pris på konsesjonspliktig overdragelse som ligger opp til 50 % over en vanlig takstverdi.
 • De nye reglene i jordloven vedtatt fra 01.01.2014 gir nye muligheter.
 • Finn rådgiver som kjenner reglene og mulighetene.

BEST PRIS I MARKEDET

BESLUTNINGSPROSESS

2. Selge gården samlet

 • Få gården taksert av en habil takstmann.

Vi anbefaler også en tilstandsrapport på boligen, fakta på boligens standard vil da grundig bli vurdert og dokumentert,

 • Er naboer aktuelle som kjøp av hele gården?
 • Det er mange «der ute» som ønsker seg gårdsbruk.
 • Har du personer som du kunne tenke deg overtar gården?
 • Det kan være aktuelt å selge tilpasset maskiner sammen med gården.
 • Gammel redskap og interiør er nødvendigvis ikke verdiløst.
 • Du bør bruke en megler eller advokat til salget.
 • Søk megler eller advokat og velg salgskanel etter grundig vurdering.
 • Firma med godt ry bør foretrekkes.
 • Finn ut hva aktuell salgskanal kan om jordlov, odel, mv.
 • Gjør deg opp din egen mening.
 • Sørg for å ha mulighet til ¨forkaste ethvert bud.
 • Når gården ligger ute for salg kan det gå «fort i svingene»
 • Vær forberedt på at du må ta raske avgjørelser.
 • Lag en grundig kjøpekontakt med vurderinger av konsesjonsforhold, odel, mv.
Landbrukstakst